Общи условия

за ползване на сайта

Culturama.art
1.

Участници

Culturama.art е сайт, който има за цел да представя информация до неограничен брой потребители (наричан по-долу за краткост „сайтът“) за стипендията „С УСИЛИЕ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“. Целта на стипендията е да подпомогне и подкрепи изявени млади български творци, на възраст до 30 години, при реализацията на избрана от тях творческа или образователна инициатива, която да подпомогне техни по-нататъшни стъпки за растеж и развитие. Такива могат да бъдат създаване на конкретна творба, участие в конкурс, обучение и др.

1.1Собственик на този сайт е ФОНДАЦИЯ „КУЛТУРНИ ПЕРСПЕКТИВИ“.

1.2Настоящите общи условия уреждат принципитe на работа на сайта, възможностите, които предоставя, правата и задълженията на сайта и на неговите потребители при ползването на услугите, предоставяни от него.

2.

Принципи

Принципите, от които Culturama.art се ръководи:

2.1Да представия навреме информацията, която интересува потребителите;

2.2Да осигурява най-добрите публични източници за получаване на информация.

2.3Да прави всичко възможно да бъде установена истината;

2.4Да предоставя обективна и проверена информация;

2.5Да публикува информация, която да е еднакво полезна за всеки отделен човек, без разлика на неговия пол, етническа и социална принадлежност;

2.6Да защитава неприкосновеността на личността;

2.7Да служи на обществото, без да се застъпва за частни интереси, включително и за интересите на собствениците на медията.

3.

Услугата

3.1Информацията, която сайтът представя, е разделена в различни категории, за да се облекчи потребителското търсене с оглед на интересите и необходимостите на всеки конкретен потребител:

3.2Освен информацията, в сайта има и специализирани рубрики:

3.3Culturama.art архивира всички материали по тематика и рубрики. Потребителят може да се абонира за newsletter на ..................и да получава е-mail бюлетина на ...............................на посочен от него адрес.

4.

Ползване

4.1Информацията в сайта може да се: Коментира; Изпраща на приятел; Запазва в архив на потребителя; Принтира.

4.2За улеснение на потребителя при търсенето, всяка информация е обозначена и с ключова дума.

4.3За улеснение при четенето, потребителят може да променя големината на шрифта на текста на новините. Culturama.art дава възможност потребителят да коментира избрани теми.

4.4За публикуване на мнения във форума не се изисква регистрация. Всеки потребител е длъжен да спазва общите условия за ползване на услугите предоставяни от Culturama.art

5.

Отговорност

5.1Собственикът на сайта и служителите не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

5.2Собственикът на сайта и служителите не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

6.

Ограничения

6.1Собственикът на сайта и служителите не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

6.2Собственикът на сайта и служителите не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

6.3Собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за това, дали потребителите на Culturama.art са навършили необходимите години, и дали са получили разрешение за ползването му.

7.

Забрани

Забранява се качването на следните видове коментари на новини и мнения във форумите:

7.1противоречащи на българското законодателство, приложимите международни актове и актове на ЕС, настоящите общи условия, обществените норми и морал;

7.2съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;

7.3които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от Culturama.art

7.4чието съдържание нарушава правата на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

7.5представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

7.6които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

7.7нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

8.

Права и задължения на потребителя и Culturama.art

8.1При изказване на мнение в Culturama.art потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано, като за това използване Culturama.art не дължи възнаграждение на автора.

8.2Culturama.art има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.

8.3Потребителят няма право да използва информация (текст и образ) от Culturama.art без изрично писмено позволение.

8.4Предоставената от потребителя лична информация не се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни, съдебни или упълномощени органи/лица в предвидените от закона случаи.

8.5Услугата, която се предоставя съгласно настоящите общи условия е безплатна.

8.6Culturama.art има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако потребителат натисне някой от рекламните банери може да се активизира cookies („бисквитки“) от рекламодателя. Culturama.art не контролира тези cookies. Culturama.art може да изпраща cookies и проследяващи файлове. Използването на „бисквитки“ се извършва за да се персонализира съдържанието и рекламите, да се предоставят функции на социални медии и да се анализира трафика.

8.7Culturama.art събира информация за демографските данни, интереси на потребителите и за начина, по който потребителите използват сайта.

8.8Culturama.art не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

8.9Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.

8.10Екипът на Culturama.art не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

9.

Допълнителни разпоредби

9.1Настоящите общи условия могат да се променят по всяко време от собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Culturama.art

9.2Приложимо право е българското.

9.3Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство пред компетентния съд в гр.София.