Общи условия

за участие в конкурс за предоставяне на стипендия

„С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“

„Per aspera ad astra“

1.

Цел

Целта на стипендията е да подпомогне и подкрепи изявени млади български творци, на възраст до 30 години, при реализацията на избрана от тях творческа или образователна инициатива, която да подпомогне техни по-нататъшни стъпки за растеж и развитие. Такива могат да бъдат създаване на конкретна творба, участие в конкурс, обучение и др.

2.

Участници

Принципите, от които Culturama.art се ръководи:

(1)Стипендия „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ се предоставя на победителите в конкурс, който се провежда всяка година, при условия и ред, публично обявени на интернет страницата на Фондация „Културни перспективи“.

(2)В конкурса за стипендия „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ ще се допускат до участие деца и младежи, български граждани, максимална възраст за участие на кандидатите е- 30 години, които кандидатът следва да е навършил не по-рано от първи януари през годината, в която се кандидатства за стипендията.

3.

Категории

Всеки участник кандидатства със свое оригинално представяне (по собствен избор), с което демонстрира своя талант, творчески възможности, които разкриват най-добре неговата индивидуалност в някой от петте посочени жанра:

1.визуални изкуства

2.музика

3.литература

4.танц

5.театър (пърформанс)

4.

Награди

(1)Всяка категория може да има най-много един финалист-стипендиант за съответното издание на конкурса.

(2)Всеки финалист-стипендиант в съответната категория получава стипендия в парична стойност, в размер до 5 000 лева, под формата на бюджет, покриващ целеви разходи на стипендианта за конкретния проект, за които е кандидатствал или друг проект. Фондация „Културни перспективи“ предоставя стипендията или паричната и стойност за целите на разходване съобразно одобрения бюджет или прави разходи за стипендианта съобразно бюджета, изцяло по преценка на Фондацията.

(3)За да бъде отпусната стипендията, всеки стипендиант е длъжен да вземе участие в годишно тематично представяне на стипендиантите, техните проекти и резултати, под формата на съвместен спектакъл, изцяло съобразно изискванията на Фондация „Културни перспективи“.

(4)Всеки стипендиант може да получи предложение да бъде продуциран и подкрепен за реализация на проекта, с който е кандидатствал или друг подходящ съгласуван с Фондацията. В случай на такова предложение, стипендиантът е длъжен да приеме предложението и да подпише договор с продуцентът, посочен от Фондацията. В противен случай стипендиантът се задължава да върне размерът на стипендията.

5.

Изисквания към кандидатите за отделните категории / жанрове

1.визуални изкуства

-художници / скулптури / аниматори

-архитекти / дизайнери

-фотографии

Наградата се присъжда в следствие на отворена процедура за кандидатстване и избор на български фотографи (аматьори, учащи и професионалисти, като за професионалисти се приемат онези, които в по-голямата част от времето се издържат на базата на фотография)

-аудио-визуални произведения
всички категории, включително и подвижни кадри (за кандидатстването, не по-дълги от 5 мин.)


Файловете за кандидатстване са дигитални. Принтове ще бъдат изискани в отделни случаи за визуална референция и задължително към кандидати финалисти при срещата на живо.
Всеки един файл не трябва да надхвърля 2 МB, 1000 PIXELS, запазени в (.jpg), в RGB формат

2.музика

Наградата се присъжда в следствие на отворена процедура за кандидатстване и избор на български певци и инструменталисти, които желаят да покажат и да усъвършенстват уменията си на интерпретаторско майсторство в различни жанрове и стилове. Импулсира се и колаборацията на различните инструменти и/или певци в посока камерно музициране и ансамбли, с оглед на тяхното пълноценно развитие като музиканти.

1.певци

една ария от Моцарт, една ария или песен от български композитор, една ария по избор, една художествена песен по избор (минимум на два различни езика)

2.инструменталисти

една пиеса от Моцарт, една пиеса от български композитор, една виртуозна пиеса по избор.

3.диригенти

Наградата се присъжда в следствие на отворена процедура за кандидатстване и избор на български диригенти, които желаят да покажат и да усъвършенстват уменията си и концепцията си в прочита и интерпретацията си на старинен, класически или съвременен музикален репертоар, както и тълкуването на нови творби. Огромно внимание ще се обърне на тези, които имат визия и концепция за основаването и работата със свой оркестър/формация

4.композитори

Наградата се присъжда в следствие на отворена процедура за кандидатстване и избор на български композитори, които желаят да покажат и да усъвършенстват уменията си в създаването на нови творби и тълкуването на съвременен музикален репертоар. Наградата се отнася към произведения за опера, симфоничен оркестър, джаз оркестър, филмова музика и различни стилове, които включват съвременна музика, предназначена, както за инструментални формации, така и за отделни инструменти, за хор, за соло певци и др. Няма ограничения за вида на инструментите и тяхната численост, както и техния вид/тип- акустичен, електронен и/или тяхното смесване, оригинални звуци, стига те да бъдат възпроизведени с истински инструменти, а не със синтезатор.

Творбите могат да бъдат във всички музикални жанрове и стилове, принадлежащи към различна естетика и музикално изразяване.

Творбите не трябва да бъдат публикувани. Творбите може да имат публично изпълнение на живо, да бъдат записани и пускани в дигиталното пространство в различни канали, но не трябва да са официално издадени от организация/издателство и тн.

Композициите могат да бъдат написани на ръка или на компютърна програма

3.литература

1.писатели / поети

2.драматурзи/сценаристи4.танц

класически и модерен балет

експериментални танцови спектакли, както и изследвания на техники в областта на танцовото изкуство

Наградата се присъжда в следствие на отворена процедура за кандидатстване и избор на български танцьори и хореографи, посветени на класическа и съвременна хореография (класически балет, джаз, характерни танци, съвременни техники)

5.театър (пърформанс)

актьори

Наградата се присъжда в следствие на отворена процедура за кандидатстване и избор на български артисти/актьори със свободно представяне в сферата на театъра, киното или пърформанса. В случай на кандидатстване или представяне в чужбина или чужда продукция, представянето трябва да бъде разделено на две части, като едната е на български, другата на съответния официален чужд език.
6.

Апликационна форма

(1)В допълнение към това представяне кандидатът следва да предостави следните документи (включително графични, аудио, видео или мултимедийни файлове):

1попълнен и подписан формуляр за кандидатстване,

2снимка-портрет и снимка в цял ръст;

3мотивационно писмо/есе;

4бюджет на инициативата за която да бъде подкрепен;

5представяне на поне два проекта, в които е участвал;

6до 3 препоръчителни писма;

7до три видео файла (представящи честно/реално техните качества (без монтаж и/или други способи и средства за манипулация на действителните умения на кандидата) или документални извадки от досегашни участия), когато е приложимо;

8допълващи аудио/ видео/ графични или мултимедийни файлове (по собствена преценка);

9декларации по образец, достъпни на адрес Culturama.art Пълнолетните кандидати представят само подписана от тях декларация, непълнолетните кандидати представят две декларации, подписани от тях и от техен законен представител (родител, настойник), непълнолетните кандидати не подписват декларация, тъй като от тяхно име се задължава и кандидатства техният законен представител (родител, настойник)

(2)Всички материали, представящи кандидатите трябва да бъдат представени и възпроизведени в естествен и оригинален вид и нередактиран формат.

(3)Видео, аудио или графични материали могат да бъдат публикувани на платформи за публикуване на съдържание като например Youtube, Vimeo, Vbox, MySpace и други.

(4)Кандидатите гарантират, че те са единствени носители на всички имуществени и неимуществени авторски права върху предоставените произведения или са придобили права за използването им от страна на авторите на произведения, използвани за целите на създаване на произведенията на кандидата. Кандидатите дават съгласието си предоставените произведения да бъдат използвани от Фондация „Културни перспективи“ за максимално допустимия от закона срок, на територията на целия свят за целите на осъществяване на образователните и културни нестопански дейности на Фондацията.

Официален адрес за кореспонденция


Фондация „Културни Перспективи”: България,
София 1000, ул. „Ал. Батенберг” 10 Б.
Е-мейл адрес: [email protected]


Кандидатите изрично се съгласяват, техните имена да бъдат публикувани на интернет страницата на Фондацията, в случай че са избрани за финалисти и/или стипендианти.


(6)Изпратени материали не се връщат на кандидатите.

7.

Регистрация

(1)Подаването на документи става на интернет страницата на Фондацията, в секцията Награда „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ на адрес www.culturama.art

(2)Кандидати с незавършена или сгрешена апликация, непълен комплект от документи и материали, съгласно изискванията на Общите условия на наградата „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ не се допускат до конкурса и не се оценяват.

(3)С регистрацията на кандидата за участие в конкурса, същият е обвързан от настоящите обши условия и се задължава да ги спазва.

8.

Принципи за оценяване и избор на победители в отделните категории

При оценяване кандидатите са поставени при равни условия, независимо от тяхната възраст, пол или етнос.

9.

Предварителна селекция и оценка на кандидатите

(1)Всяка една кандидатура, подадена в срока за кандидатстване се оценява за съответствие на изискванията, посочени в Статута на стипендията, Общите условия „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ и целите и критериите на Фондацията.

(2)Изборът на кандидати, които да бъдат допуснати за оценка, се осъществява от работни групи от Експертния съвет на Фондация „Културни перспективи“, сформирани за отделните жанрове.

(3)Избраните кандидати се оповестяват на Интернет страницата на Конкурса и в страницата на Фондацията във Фейсбук..

10.

Избор на финалисти

(1)Кандидатите, които ще бъдат финалисти в конкурса се избират от Експертния съвет на Фондация „Културни перспективи“ на база на направените оценки.

(2)Избраните финалисти се оповестяват на Интернет страницата на Фондацията/Конкурса.

11.

Избор на стипендианти

(1)Победители в конкурса за всеки един отделен жанр се избират измежду кандидатите – финалисти.

(2)Изборът на победители се осъществява от Комисия от ментори на стипендията „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“.

(3)Комисията от ментори провежда кастинга на финалистите и прави окончателния избор на наградените в отделните категории.

12.

Обявяване на стипендиантите

(1)Победителите в изданието на конкурса получават стипендията „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“.

(2)Решенията на Експертния съвет на Фондацията и на Комисията от ментори са безспорни и окончателни. Жалби и възражения няма да бъдат разглеждани и коментирани. Оценките и коментарите, направени от Експертния съвет на Фондацията и на Комисията от ментори няма да бъдат публични.

(3)Стипендиантите участват в годишен спектакъл на лауреатите на стипендията. Спектакълът е тематично определен и включва проектите на стипендиантите, с които са кандидатствали или които са резултат от използването на стипендията. Стипендианти, които избират да не участват в годишния спектакъл по някаква причина, ще бъдат дисквалифицирани и не могат да ползват стипендията.

(4)Всеки Стипендиант може да получи предложение за продуциране и за подкрепа при реализация на проекта, с който е кандидатствал или друг подходящ съгласуван със Фондацията. Стипендиант, който избира да не участва в годишния спектакъл по някаква причина, ще бъде дисквалифициран и не може да ползва стипендията и/или е длъжен да я върне.

13.

Размер на стипендията и бюджет за реализация

(1)Всяка стипендия е неделима, паричната й стойност е в размер до 5 000 лева, които се предоставят еднократно или на части.

(2)Средствата се изплащат, след изготвяне на план и потвърждаване на бюджет за конкретната награда. Разходите следва да са добре обосновани спрямо целта и резултатите, които младият творец би искал да постигне, ако спечели стипендията.

(3)Бюджетът следва да е структуриран, така че подкрепата да се осъществява целево, като средствата покриват разходи пряко насочени към подпомагане на развитието и процесите на растеж на конкретния лауреат. Фондацията заплаща или предоставя целево планираните средства, съобразно плана.

14.

Други условия

(1)Всички разходи, свързани с участието в конкурса са за сметка на кандидатите (изготвяне на презентационни материали, пътни , настаняване и други).

(2)Фондацията не носи отговорност за щети или кражба, свързани с неоторизирано използване от трети страни на предоставените от кандидатите материали.

(3)Кандидатите не могат да претендират за законни права за записи, снимки или публични представяния, информационни отразявания, както и такива с рекламна цел, които могат да бъдат направени във връзка с организацията и провеждането на конкурса. Всички права са на организаторите на „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ / Фондацията.

(4)Организаторите на „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ / Фондацията си запазват правото да прави промени на Общите условия / Условията на конкурса „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“, включително да променя условия, критерии, срокове и друга информация, свързана с конкурса, което ще бъде своевременно обявено на страницата на фондацията и други комуникационни канали.